សិក្ខាសាលាស្ដីពីការគាំពារអ្នកកាសែត
ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 29 July, 2015   ម៉ោង 10:04

ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃនេះសមាគមការពារអ្នក
កាសែតកម្ពុជា(CAPJ)និងសហព័ន្ឋអ្នកកាសែត
អន្ដរជាតិ(IFJ)ានរៀបចំសិក្ខាសាលាគាំពារអ្នក
កាសែតសិទ្ឋិទទួលបានព័ត៌មាននិងយេនឌ័រ៕