ច្បាប់​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង ​និង​សារព័ត៌មាន
 • ច្បាប់សារព័ត៌មានឆ្នាំ​១៩៩៥
 • ( Media law 1995)
  https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/khm_e/WTACCKHM3A3_LEG_36.pdf

 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ២០០៩
 • ( Penal code 2009)
  https://www.unodc.org/res/cld/document/khm/criminal_code_of_the_kingdom_of_cambodia_html/Cambodia_Criminal-Code-of-the-Kingdom-of-Cambodia-30-Nov-2009-Eng.pdf

 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
 • ( civil code)
  Cybercrime Law ( draft)
  https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37516/Draft-Law-On-CyberCrime_Englishv1.pdf

 • ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន(មិនទាន់មាន)
 • ( Draft: Access to information law )
  https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2739/11-09-20-Cambodia.pdf

 • ច្បាប់បោះឆ្នោត
 • ( Election law)
  http://necelect.org.kh/khmer/